• <dd id="xZ5Lfd"><input id="xZ5Lfd"></input></dd>
  <object id="xZ5Lfd"><dl id="xZ5Lfd"></dl></object>

   <code id="xZ5Lfd"><b id="xZ5Lfd"></b></code>
  1. <thead id="xZ5Lfd"></thead>

   Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

   Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

   P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

   Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
   Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

   Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

   (zkrácený ?lánek 12 stran)

   M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

   Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

   V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

   V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

    

   Mobilizace a cesta na frontu

   V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

   V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

    

   Na srbské frontě a v zajetí

   P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

   V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

   Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

   Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

   Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

   Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

   20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

   Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

   Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

   15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

   Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

   V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

    

   Anabáze z Valjeva do Valony

   Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

   P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

   Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

   Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

   Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

   Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

   Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

    

   „Pole ztracené“

   Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

   Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

   Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

    

   Ve francouzských táborech

   18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

   Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

   V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

   V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

   4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

    

   Vzh?ru do legií!

   Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

   P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

   Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

   Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

   Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

   My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

   Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

    

   V bojích na západní frontě

   Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

   Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

   Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

   Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

   Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

   P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

   Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

   Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

   Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

   8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

    

    

    

   © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

   Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

   K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

   Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

   p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

   Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

   Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

   Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

   P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

   Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

   Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

   Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

   25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

   Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

   Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

   Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

   Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

   Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

   Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

   V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

   Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

   Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

   4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

   Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

   Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

   V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

   Slovník, vysvětlivky, komentá?e

   abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

   ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

   akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

   Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

   alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

   Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

   anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

   aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

   apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

   Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

   Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

   arsenál zbrojnice

   Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

   Autrichiens fr. Rakušáci

   batalion pluk

   bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

   bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

   boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

   cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

   cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

   ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

   ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

   desentér desertér

   Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

   dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

   Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

   fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

   feldkurát vojenský kněz

   feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

   feldšpitál něm. polní nemocnice

   feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

   febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

   flota námo?nictvo

   Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

   fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

   fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

   gruppo it. zde: oddělení

   halt! něm. povel zastavit, stát!

   Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

   Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

   infanterie dělost?electvo

   Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

   jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

   ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

   kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

   kantina zde: prodejna pro zajatce

   kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

   kavalerie jezdectvo

   kellner něm. ?íšník

   komisárek vojenský chléb kyselé chuti

   komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

   konduktér pr?vod?í

   korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

   Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

   ku?a srb. d?m

   kuláš zast. guláš

   Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

   lágrovat něm.tábo?it

   lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

   landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

   landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

   Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

   lettres fr. dopisy

   losung něm. zde: heslo dne

   mantl něm. vojenský pláš?

   marodní kniha něm. kniha nemocných

   marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

   maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

   maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

   mantúra vojenský oblek

   merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

   Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

   náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

   obrlajtnant něm. nadporu?ík

   oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

   ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

   para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

   pasírka něm. povolenka

   Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

   pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

   Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

   Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

   piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

   piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

   pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

   pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

   posichrovat něm. pojistit, zajistit

   Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

   profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

   Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

   rakije pálenka

   raport hlášení

   rast něm. odpo?inek

   Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

   règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

   Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

   rekonvalescent lat. zotavující se pacient

   Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

   Ristung něm. výzbroj

   salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

   saniterák vojenský ošet?ovatel

   separace oddělení

   studovat zde: zabavit

   Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

   Stationskomando něm. posádkové velení

   stra?ár srb. strá?ce

   štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

   Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

   Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

   tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

   tagwach něm.budí?ek

   therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

   trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

   t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

   Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

   Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

   Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

   Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

   wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

   z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

   zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

   zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

   แบบ ชุด ผ้า ไหม คน อ้วน ร้าน ตัด เสื้อผ้า ไซส์ รองเท้า mc นี เวี ย เมน ครีม ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ราคา ไม่ แพง รองเท้า yeezy boost 350 v2 ราคา วิตามิน อ อริ ส ต้า พัน ทิป คาเฟ่ สวน เสื้อผ้า เกาหลี ขายส่ง ประตูน้ำ รองเท้า บา จา ผู้หญิง คั ช ชู แบบ เสื้อ ผู้หญิง วัย กลาง คน เย็บ ชุด เด รส ใส่ เอง รองเท้า ส ตั๊ ด ari รองเท้า vans ราคา ถูก คาเฟ่ แถว เกษตร นว มิ นท ร์ ขอบ กางเกง ใน วิตามิน ซี 1000 ม ก ครีม ลูกยอ nike รองเท้า บา ส ครีม ลด ถุง ใต้ ตา ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม โสม นางฟ้า คาเฟ่ เอกมัย 2020 ครีม นา คิ ส ay2499 วิตามิน ซี ลด รอย สิว เซ รั่ ม โอ เล ย์ ตัว ไหน ดี ultra boost ราคา กางเกง ชาว เขา ชุด เด รส ทํา งาน ig ครีม ยู เซอ ริน ดี ไหม กันแดด หน้า ไม่ มัน รองเท้า ผ้าใบ ผู้ชาย 2019 salomon รองเท้า ส ริ ตา ครีม ราก โสม กระโปรง สี กรม กางเกง ผ้า ฝ้าย 5 ส่วน ครีม claire กระโปรง สีชมพู ครีม ซอง สิว ผด รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ลด ราคา รองเท้า เข้ ครีม หน้า ขาว ใส ใน เซ เว่ น เสื้อ แดง กางเกง ขาว แพทเทิร์น กางเกง 5 ส่วน รองเท้า เด็กหญิง ชุด กางเกง ขา ยาว แฟชั่น ผ้าใบ fila คาเฟ่ รามคำแหง รองเท้า บ รู๊ ค เสื้อ ยืด แฟชั่น เกาหลี เสื้อ ชีฟอง สวย ๆ คาเฟ่ หมี รองเท้า รัด ส้น ผู้หญิง แบรนด์ ครีม ทา หัว เข่า ดํา ชุด ทํา งาน ผู้หญิง แบบ กางเกง รองเท้า ผ้าใบ ลาซา ด้า รองเท้า สูง กัน สึก รองเท้า ชุด เด รส สี ทอง เรียบ หรู เสื้อผ้า คน ตัว เตี้ย ครีม กันแดด สำหรับ ผิว แห้ง ขาด น้ำ รองเท้า บูท เซฟตี้ ร้าน กาแฟ นั่ง ชิ ว ใกล้ ฉัน รองเท้า vans มือ สอง รองเท้า ตัว h รองเท้า แบรนด์ เกาหลี ชุด เด รส ผ้าขาวม้า ครีม ซอง cute press คาเฟ่ ย่าน สุขุมวิท ผูก เชือก yeezy ครีม กันแดด ใย ไหม รองเท้า นักเรียน คิ ต ตี้ รองเท้า air เสื้อ kappa centrum silver 50 ผู้หญิง เสื้อ zara ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ adidas สี ขาว คาเฟ่ สวน เครื่อง สํา อา ง nars taobao เสื้อผ้า เสื้อผ้า ร่ม uniqlo รองเท้า เบาหวาน fila สี ขาว ครีม หมี ขาว ครีม beauty วิตามิน ผิว ขาว เกาหลี กระโปรง ใส่ ทํา งาน รองเท้า teva ราคา เสื้อ ไหม ผู้ชาย นา ตา คาเฟ่ รองเท้า บูท ยาง โฮม โปร พอ น ด์ ส ไวท์ บิวตี้ ส กิน เพ อ ร์ เฟ ค ติ้ง รองเท้า แตะ adidas adilette แท้ เสื้อผ้า มือ สอง pantip กันแดด dermaction ชุด คน อ้วน สวย ๆ รองเท้า ส ตั๊ ด มือ สอง ตัว ท็ อป ครีม ล อ รี อั ล x3 รองเท้า คอม แบ ท us แท้ อาหาร ที่ มี วิตามิน บี 2 รองเท้า ผู้หญิง adidas เสื้อ ยืด shopee ครีม หน้า เนียน ใส หัว เหล็ก เสื้อผ้า ผู้ชาย เกาหลี ครีม ซอง เซ เว่ น pantip บํา รุ ง หน้า ใส nike zoom gravity ดี ไหม ครีม นี เวี ย แก้ ฝ้า กางเกง เล ค กิ้ ง 5 ส่วน ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย เซ เว่ น รองเท้า หู คีบ รองเท้า เนเจอร์ ไร เซอร์ รองเท้า เด็กหญิง ครีม กระชับ ผิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า เซฟตี้ cat เซ็นทรัล คอนเวิร์ส ของ แท้ วิธี กิน วิตามิน ซี อึน ดัน แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้หญิง ใน ห้าง ครีม ลด ริ้ว รอย หน้าผาก รองเท้า วิ่ง ดีๆ คาเฟ่ แมว สุขุมวิท ครีม ฟ้า ใส ครีม ปกปิด รอย สิว เซ เว่ น รองเท้า ใส่ ใน บ้าน เพื่อ สุขภาพ วิตามิน ซี 1000 ม ก ครีม ahc รองเท้า แบรนด์ เกาหลี ไซส์ รองเท้า nike ผู้หญิง ครีม ทา หน้า ผู้ชาย pantip กางเกง adidas ขา ยาว รองเท้า air max 97 ครีม ทา ตา ทา หน้า พร้าว คาเฟ่ รองเท้า วิ่ง adidas 2020 เสื้อผ้า หน้า หนาว วิตามิน แคลเซียม รองเท้า scholl แท้ ครีม dermaction เสื้อผ้า แฟชั่น สาว อวบ รวม โชค คาเฟ่ ครีม ทา ขา หนีบ ดํา pantip คาเฟ่ แถว สาทร ผูก เชือก รองเท้า adidas better skin โสม ดํา รองเท้า hermes ผู้หญิง สไตล์ การ แต่งตัว คน อ้วน วิตามิน รวม กิ ฟ ฟา รี น กระโปรง โบ ฮี เมี่ ย น รองเท้า เด็กหญิง ครีม วี ทู รองเท้า นิ ว บาลานซ์ ผู้ชาย ครีม พลูคาว ครีม หน้า ขาว วัต สัน เครื่อง สํา อา ง ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า บา ส 2019 รองเท้า บูท คาวบอย หวาน ใจ คาเฟ่ รองเท้า กอล์ฟ ผู้หญิง กระโปรง ดำ ครีม รอย แผลเป็น cafe เอกมัย กางเกง เป้า ยาน รองเท้า เท ร ล hoka วิตามิน วอ เตอร์ วิ ต อะ เดย์ pantip ชุด ไป งาน แต่งงาน แบบ กางเกง ขา ยาว เหน็บชา วิตามิน ltd เสื้อ รองเท้า แตะ เพื่อ สุขภาพ ผู้หญิง 2019 ราคา รองเท้า แตะ adidas รองเท้า ผ้าใบ ใส่ ทํา งาน เสื้อผ้า แบรนด์ เน ม ไม่ ผ่าน qc ราคา ส่ง โฟม ล้าง หน้า ลด ริ้ว รอย เสื้อผ้า สไตล์ โบ ฮี เมีย น รองเท้า สาน ผู้ชาย กด รองเท้า nike หน้าอก ใหญ่ ควร ใส่ เสื้อ แบบ ไหน ชุด เด รส วิน เท จ เสื้อผ้า แฟชั่น ใหม่ ๆ 2019 รองเท้า คั ช ชู ส้น เตี้ย รองเท้า adda หัว โต ด รา ก้อน บ ลัด สกา ร์ ครีม รองเท้า กีฬา เด็ก เสื้อ เชิ้ต ผ้า ฝ้าย รองเท้า วิ่ง pan predator ครีม หมี ขาว ครีม โอ เล ย์ สี แดง กลางวัน วิตามิน ซี dhc กิน แล้ว อ้วน ไน กี้ รองเท้า ครีม กันแดด ใน วัต สัน ครีม lydia ครีม ลด ไขมัน new balance ผู้หญิง กล่อง ใส่ รองเท้า ราคา ถูก เสื้อผ้า คน แก่ รองเท้า victor แบบ เสื้อผ้า ฝ้าย สวย ๆ เนิน นุ่ม คาเฟ่ แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้หญิง ใน ห้าง แบบ แขน เสื้อ สวย ๆ ครีม กันแดด แบบ ซอง ใน เซ เว่ น รองเท้า น่า รัก ๆ เสื้อ มัด ย้อม โบ๊เบ๊ ราคา ส่ง nana coffee roaster เยาวราช กางเกง ผ้า ส ปัน วิ ต ซี dhc ครีม สลาย ไขมัน pantip ซี วิ ต เล ม่อน กระโปรง พลีท คน อ้วน gucci รองเท้า แตะ คาเฟ่ คลอง 11 วิตามิน บี 7 รองเท้า ลู ซอง รองเท้า ส ไป เด อ ร์ แมน เสื้อ กี ลา โร ช เสื้อ พาส เท ล nike สีชมพู ครีม บำรุง ผิว หน้า สำหรับ ผิว มัน รองเท้า ส ตั๊ ด มือ สอง ตัว ท็ อป สูง 160 ใส่ กางเกง ยาว กี่ นิ้ว nana coffee roaster เยาวราช ครีม ดี ใน เซ เว่ น เสื้อผ้า คน อ้วน b girl เสื้อ ยี่ห้อ espada เซ รั่ ม v ส กิน แคร์ คน ท้อง 2020 ร้าน o2 kaffee & bistro รองเท้า เด็ก 1 ขวบ ชุด ผ้า ฝ้าย พื้นเมือง ไหม ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ มือ สอง วิตามิน มี กี่ ชนิด แฟชั่น รองเท้า บูท mustard รองเท้า ไวท์ บู ส ติ้ง ครีม ครีม แก้ ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา ยี่ห้อ ไหน ดี taobao เสื้อผ้า ครีม หมอ ทีม เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ใส่ กับ ผ้าถุง รองเท้า adidas boost ครีม กันแดด โอ เล ย์ รองเท้า ผ้าใบ เด็ก สี ขาว ลา คอส แตะ ร้าน อาหาร คาเฟ่ คาเฟ่ ร่มเกล้า วิตามิน คอ ล ลา เจน รองเท้า crocs ลด ราคา 2562 ชุด เด รส เรียบ หรู ดู แพง รองเท้า skechers go walk ผู้หญิง เสื้อผ้า ทอม รองเท้า ใส่ สบาย pantip ครีม dermaction laroche กันแดด รองเท้า ทรง เตารีด เสื้อผ้า แฟชั่น สวย ๆ มา ใหม่ 2019 แฟชั่น กระโปรง ยาว รองเท้า macbeth กางเกง ยีน ส์ กระบอก ใหญ่ ชุด เด รส ยาว กางเกง กันแดด คน หน้า มัน ครีม แก้ ก้น ดำ ร้าน เสื้อผ้า แพ ล ต ติ นั่ ม กางเกง ขา กระบอก คน อ้วน เสื้อ ยืด ขาว กางเกง ยีน ส์ รองเท้า คั ท ชู ecco วิตามิน ซี เกาหลี eundan pantip เสื้อ ชีฟอง สวย ๆ ครีม โจ ลี น่า พลัส ราคา คน อ้วน ควร ใส่ เสื้อ แบบ ไหน กางเกง ยีน ส์ ขา ยาว เอว สูง adidas stan smith ราคา 2019 ครีม ทา ท้อง หลัง คลอด รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว ใส่ สบาย วิตามิน mivolis ครีม v7 รองเท้า ส ตั๊ ด adidas 2018 ราคา ซื้อ เสื้อผ้า ที่ไหน ดี รองเท้า hiking เสื้อ ชีฟอง คน อ้วน ส กิน แคร์ เกาหลี หน้า ใส ร้าน เสื้อผ้า ยู เนี่ ย น มอลล์ ig under armour เสื้อ ครีม แก้ สิว อุด ตัน คาเฟ่ บาง แสน 2019 โลชั่น ทา ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี pantip เสื้อ สี ขาว สวย ๆ ครีม ทา มือ pantip รอย สิว ครีม รองเท้า ออก กํา ลังกา ย ผู้หญิง 2019 fila เสื้อ nike classic cortez ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ มือ สอง ของ แท้ เสื้อ สี ขาว สวย ๆ กันแดด ไฮ ร่า บ ลู เซ รั่ ม กระชับ รู ขุม ขน 2020 รองเท้า air jordan กางเกง ขา สั้น ราคา ถูก ครีม กันแดด แบบ ซอง ใน เซ เว่ น copper บุ ฟ เฟ่ คาเฟ่ เขา ใหญ่ pantip รองเท้า hoka clifton 6 วิตามิน วอ เตอร์ วิ ต อะ เดย์ pantip บริษัท เครื่อง สํา อา ง รองเท้า keen pantip taobao เสื้อผ้า เสื้อ เชิ้ต ผู้ชาย อ้วน ไซส์ เสื้อ ยู นิ โค ล่ burberry เสื้อ ถัก เชือก รองเท้า ส ตั๊ ด 100 ปุ่ม รองเท้า สุขภาพ ผู้ สูงอายุ ไน กี้ สีชมพู รองเท้า ผ้าใบ เท วิน ตัว ใหม่ ราคา เครื่อง สํา อา ง ค์ แบรนด์ รองเท้า หู คีบ กางเกง ทรง บ อย คน อ้วน รองเท้า นักเรียน ชาย นั น ยาง ชุด เด รส วิน เท จ เสื้อ เชิ้ต ไซส์ ใหญ่ ไล บรา รี่ คาเฟ่ เซ รั่ ม หน้า เด้ง รองเท้า แตะ carnival ครีม กันแดด anessa สี ทอง รองเท้า กระสอบ หัว เหล็ก คาเฟ่ ถนน พระอาทิตย์ รองเท้า วิ่ง ดีๆ เสื้อผ้า ย้อน ยุค กิน วิตามิน ตอน ไหน ดี ที่สุด ขายส่ง กางเกง ประตูน้ำ วิตามิน บำรุง เล็บ ครีม ไวท์ โรส วิตามิน บํา รุ ง สมอง วัย เรียน pantip รองเท้า สี เขียว รองเท้า นักเรียน ชาย นั น ยาง ราคา รองเท้า keen ชุด ว่า ย น้ํา แบบ กางเกง ขา สั้น เสื้อ ยืด champion ราคา ครีม กันแดด ซอง เซ เว่ น รองเท้า แตะ off white เสื้อผ้า งาน ป้าย ยก กระสอบ nike air max 97 ผู้หญิง ราคา sneaker รองเท้า รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น adidas ครีม better skin รองเท้า teva ราคา เสื้อ gq สาขา รองเท้า มือ สอง ของ แท้ ราคา ถูก adidas stan smith ลด ราคา เสื้อ ยืด shopee รองเท้า ทํา งาน ใส่ สบาย รองเท้า ลุย หิมะ timberland รองเท้า easy hokkoki baby รองเท้า ดำ น้ำ เสื้อ kappa กระโปรง ทรง ตรง วิตามิน และ แร่ ธาตุ nike air max 97 ผู้หญิง ราคา adidas tubular ราคา คาเฟ่ แถว อ่อนนุช คาเฟ่ นิมมาน 2019 รองเท้า ใส่ ทำงาน ออฟฟิศ แตะ รัด ส้น รองเท้า ลำลอง nike เสื้อผ้า คน อ้วน ไซส์ ใหญ่ พิเศษ 50 ขึ้น ไป ครีม ลด รอย แผลเป็น ที่ ดี ที่สุด พ รี ออ เด อ ร์ เสื้อผ้า เกาหลี กางเกง ขา สั้น ชาย เอว ยืด รองเท้า แตะ off white กางเกง ขา ยาว ผู้หญิง เกาหลี รองเท้า แตะ holster เสื้อผ้า คราม onitsuka tiger แท้ cafe เอกมัย รองเท้า วิ่ง ระยะ ไกล ครีม เกาหลี ใน เซ เว่ น คาเฟ่ ดอน หวาย รองเท้า ส ตั๊ ด adidas ของ แท้ คาเฟ่ หาด เจ้า สํา ราญ ครีม นี เวี ย แก้ ฝ้า อ เม ซอน แฟ รน ไช ส์ เสื้อ cps ผู้ชาย blackmore bio c ราคา วัต สัน รองเท้า ส ตั๊ ด nike ราคา ถูก เชิ้ต ขาว กางเกง ยีน ส์ caterpillar รองเท้า labelyoung vitamin milk whitening cream ใช้ ตอน ไหน ส ตั๊ ด adidas predator เสื้อกล้าม แฟชั่น ครีม ลด กระ จุด ด่าง ดํา กางเกง ยีน ส์ รองเท้า ผ้าใบ payless สาขา ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ใน วัต สัน เสื้อผ้า วัย 40 สตรี กางเกง ขา สั้น เด็กชาย กิน ซี วิ ต กับ คอ ล ลา เจน ครีม กันแดด spectraban ครีม กันแดด biore ทา ตัว สี ไหน ดี กางเกง ยีน ส์ 6 ส่วน ผู้หญิง กางเกง เอว สูง ชาย ครีม เอ ส เซ่ เสื้อผ้า กัน หนาว ครีม ทา ลด รอย แผลเป็น กางเกง ยีน ส์ max nike zoomx ราคา รองเท้า บูท หนัง ชาย ครีม white white วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ 500 mg ราคา ชุด เด รส ผ้าขาวม้า รองเท้า ลิ ซ่า วิตามิน ดี 2 ครีม ทา รักแร้ ขาว นางงาม ร้าน กาแฟ ราชเทวี รองเท้า นิ ว บาลานซ์ ผู้ชาย เซ รั่ ม คน เป็น สิว hoka ราคา กางเกง off white บ้าน หมี คาเฟ่ เสื้อผ้า เกาหลี ขายส่ง คาเฟ่ วัชรพล การ แต่งตัว ชาย tara cafe เขา ใหญ่ ครีม โสม นางฟ้า รองเท้า ผ้าใบ gold city คอนเวิร์ส สลิป ออ น วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ กิน ตอน ไหน ครีม กลางคืน ผู้ชาย ร้าน กาแฟ นั่ง ชิ ว ใกล้ ฉัน รองเท้า วิ่ง ไน กี้ zoom รองเท้า ฟุต ซอ ล หุ้ม ข้อ วิตามิน วิ ส ต้า แบบ เสื้อ เก๋ ๆ ครีม รักษา รอย แผลเป็น ที่ หลัง กันแดด ซอง ทรง กางเกง ผู้ชาย วิตามิน ซี ของ แอ ม เว ย์ ครีม อี วัน ครีม ซอง สิว ผด วิตามิน ซี แก้ หวัด pantip กางเกง ขาม้า ผู้หญิง รองเท้า sperry แต่งตัว ไป ทะเล กางเกง ขา ยาว เสื้อ g2000 ครีม แอ ม เว ย์ ตัว ไหน ดี ครีม รังนก k2 ดี ไหม รองเท้า มิ ก กี้ ยัน ฮี วิตามิน รองเท้า วิ่ง pan predator รองเท้า ส ตั๊ ด nike ราคา ถูก ครีม แตงโม จุฬา เฮิ ร์ บ ดี ไหม ขา หนีบ ดํา ครีม รองเท้า bottega เสื้อผ้า เที่ยว ทะเล รองเท้า ส กอ ล ล์ ชาย ครีม ไอริช รองเท้า บา จา ผู้ชาย 2019 ครีม กา นิ เย่ สี แดง พอ น ด์ ส เอ จ มิ รา เคิ ล แบบ ซอง ดี ดี ครีม ครีม เล ม่อน เซ รั่ ม ลด สิว เซ เว่ น ครีม ทา ฝ้า เกาหลี pantip รองเท้า แมน วู ด ครีม ลด ถุง ใต้ ตา pantip รองเท้า shu สาขา ดู ปลา คาเฟ่ เสื้อผ้า แฟชั่น ยก กระสอบ ครีม 91 e รองเท้า อั ล ต ร้า บูท ครีม รก แกะ ออ ส คาเฟ่ ปลา ครา ฟ กางเกง ผ้า ฝ้าย 5 ส่วน เด รส ราคา ส่ง adidas cloudfoam 2019 แบบ กระโปรง ผ้า ไทย เก๋ ๆ b story cafe รามอินทรา โอ เล ย์ แบบ ซอง วิตามิน บำรุง สมอง ผู้ สูงอายุ เสื้อ ส่ง ชุด เด รส คน อ้วน เกาหลี ตัวแทน จํา หน่าย เครื่อง สํา อา ง รองเท้า หนัง สี น้ำตาล รองเท้า ผ้าใบ onitsuka ครีม วิตามิน หน้า ใส หน้า กระจ่าง ใส vistra bio c นี เวี ย กระปุก สี น้ํา เงิน ปลาย ประสาท อักเสบ วิตามิน บี กางเกง ยีน ส์ กระบอก ใหญ่ คาเฟ่ ย่าน เยาวราช รองเท้า ไม่มี ส้น กางเกง ขา สั้น ผ้า ร่ม วิตามิน ซี แบบ เม็ด ฟู่ กางเกง บาร์ บี้ ราคา ส่ง รองเท้า แตะ เพื่อ สุขภาพ ผู้หญิง 2019 เสื้อ มัด ย้อม แบรนด์ รองเท้า ผ้าใบ หลวม ครีม ลด เลือน ริ้ว รอย อายุ 50 วิตามิน ซี แบบ เม็ด ฟู่ รองเท้า puma ผู้ชาย รองเท้า ผ้าใบ ใส่ ไป มหา ลัย นา ตา คาเฟ่ คาเฟ่ แถว บางปู เสื้อ ชาย adidas slip on ของ แท้ กอ หญ้า คาเฟ่ ส กิน แคร์ ลด ริ้ว รอย รองเท้า ผ้าใบ ใส่ ทํา งาน ส กิน แคร์ ลด ริ้ว รอย cafe ลาดพร้าว ครีม ทา คอ ยี่ห้อ ไหน ดี pantip รองเท้า หญ้า เทียม รองเท้า air max 97 ราคา รองเท้า แตะ adidas กางเกง นักเรียน ราคา ลา คอส แตะ รองเท้า outdoor vitamin d คือ อดิ ดา ส แจก รองเท้า ฟรี ครีม ขาว หลอด สี ฟ้า เสื้อ ไหม ผู้ชาย วิตามิน รวม องค์การ เภสัช รองเท้า บา ลอง แท้ สี ร้าน กาแฟ รองเท้า ผ้าใบ ชา แน ล คาเฟ่ แถว เมืองทอง แบบ เสื้อ พื้นเมือง dhc vitamin c ดี ไหม ครีม cetaphil รองเท้า birkenstock อ่าน ว่า ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 30 mivolis ราคา ครีม ไวท์ โรส นี เวี ย ทา หน้า เสื้อ ชาว ดอย กันแดด หน้า ไม่ มัน รองเท้า เด็ก อนุบาล วิตามิน ผิว ขาว ใน เซ เว่ น zara เสื้อผ้า เด รส ราคา ถูก รองเท้า เทนนิส adidas คาเฟ่ แมว ฝั่ง ธน ความ ยาว กระโปรง คาเฟ่ หัว ลํา โพ ง รองเท้า นักเรียน เบรก เกอร์ ครีม บำรุง ผิว หน้า สำหรับ ผิว มัน ครีม ลด รอย แผลเป็น จาก การ ผ่าตัด ครีม ลูก พีช รองเท้า สูง วิตามิน บี 6 ตั้ง ครรภ์ กด รองเท้า nike กางเกง ยีน ส์ กระบอก ใหญ่ รองเท้า ยิ ป แซง เสื้อ ซาติน ครีม โพ ร มี น่า รองเท้า air max 97 วิตามิน บํา รุ ง ไข่ ให้ สมบูรณ์ ส กิน เเ ค ร์ ลด สิว ตัวแทน ขาย ครีม สินค้า ลาซา ด้า ลด ราคา เสื้อผ้า วิตามิน ยัน ฮี เสื้อ ก ลิต เตอร์ ผู้ชาย รองเท้า พู ม่า แท้ วิตามิน ซี ขวด yonex รองเท้า ส้น สูง 5 นิ้ว เสื้อ ลินิน ผู้ใหญ่ ยัน ฮี ไวท์ เท น นิ่ง พลัส รองเท้า pan predator ไน กี้ ซูม เพกา ซั ส ครีม ทา ฝ้า เกาหลี pantip ร้าน ตัด เสื้อ ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ นักศึกษา คาเฟ่ แถว อุดมสุข รองเท้า แฟชั่น ราคา ถูก 100 บาท skinrx lab madecera cream ดี ไหม กระโปรง สี กรม กล่อง ใส่ รองเท้า ราคา ถูก รองเท้า คั ช ชู ส้น เตี้ย เสื้อ ดอย รองเท้า ฟุต ซอ ล xsis hicee sweetlets vitamin c รองเท้า แกล ดิ เอ เตอร์ กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 วิตามิน แก้ ผม ร่วง วัต สัน รองเท้า ใส่ กับ กางเกง ยีน ครีม หนึ่ง บางปู ครีม รังนก k2 อ เม ซอน แฟ รน ไช ส์ zinc รักษา สิว เซ เว่ น กางเกง ขา สั้น shopee ครีม แด ซอง pantip โอ เล ย์ โท ทั ล เอ ฟ เฟ ค รองเท้า แพง ๆ ครีม sola descente รองเท้า เสื้อ ลูกไม้ คน แก่ ครีม ทา ขน คุด วัต สัน กระโปรง เทนนิส สี ขาว กางเกง เขียว ครีม รักษา รู ขุม ขน กว้าง ครีม ทา แก้ แผลเป็น กางเกง ยีน ส์ เกาหลี ชาย โฟม ล้าง หน้า ว่า น หางจระเข้ ส ตั๊ ด ร้อย ปุ่ม alese ครีม pantip วิตามิน ซี แก้ หวัด pantip รองเท้า เด็ก อนุบาล กางเกง ลาย พราง ครีม แด ซอง pantip รองเท้า บา ส under armour รองเท้า ส ตั๊ ด มิ ซู โน่ มือ สอง เสื้อ ใส่ กับ ผ้า ซิ่น ลาว รองเท้า เที่ยว แพ้ ครีม หน้า ไหม้ ขายส่ง เครื่องสำอาง ครีม รักษา หลุม สิว pantip เสื้อผ้า คราม วิตามิน บี ควร กิน ตอน ไหน วิตามิน วิ ส ต้า รองเท้า กุ ช ชี่ เปิด ส้น ของ แท้ ultra boost ราคา กระโปรง เทนนิส สี ขาว ครีม รังนก k2 ดี ไหม รองเท้า ลา คอส ราคา รองเท้า balenciaga แท้ รองเท้า วิ่ง มือ 2 รองเท้า ผ้าใบ ผู้ชาย 2020 ครีม ปกปิด รอย สิว เซ เว่ น ครีม ยู เซอ ริน ดี ไหม ครีม ของ เน ส กาแฟ เซ รั่ ม ลด สิว เซ เว่ น ครีม หน้า ขาว เกาหลี กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง mc รองเท้า ลุย หิมะ decathlon รองเท้า nike air max 97 ราคา ชุด เสื้อผ้า ay2499 ชุด กางเกง ออก งาน กันแดด innisfree ตัว ไหน ดี caterpillar รองเท้า lazada เสื้อผ้า ผู้ชาย กันแดด คน หน้า มัน ใต้ ตา ดํา ครีม กระโปรง พลีท ราคา รองเท้า ทรง เตารีด trylagina 10x pantip รองเท้า กระโดด เชือก เสื้อผ้า น่า รัก รองเท้า ทอม มี่ เสื้อผ้า สวย รองเท้า ไน กี้ ตัว ใหม่ กันแดด maza น้ำ วิตามิน ยัน ฮี รองเท้า แตะ ชา แน ล ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า เกาหลี พร้อม ส่ง กางเกง ขา กระบอก คน อ้วน กันแดด innisfree ตัว ไหน ดี รองเท้า ส้น สูง ราคา ถูก ครีม วัต สัน ตัว ไหน ดี ส มู ท อี ไวท์ เบบี้ เฟ ซ ครีม nike zoom pegasus 35 ราคา วิตามิน ซี ลด สิว ครีม ข้าว หอม pantip ครีม ทา จุด ซ่อน เร้น ขาว รองเท้า ส้น สูง แฟชั่น กางเกง ขา ยาว ผู้หญิง อ้วน adidas cloudfoam 2019 ครีม ป ริ้น เซ ส รองเท้า ผ้าใบ ใส่ เดิน ไม่ เมื่อ ย ครีม เซ ตา ฟิ ล ความ ยาว กระโปรง รองเท้า สลิป ออ น ผู้ชาย กางเกง ยีน ส์ ขา กระบอก ใหญ่ ผู้ชาย รองเท้า วิ่ง adidas 2020 วิตามิน บำรุง สายตา 2019 skinsista เซ เว่ น รองเท้า ส นี ก เกอร์ ผู้ชาย วิตามิน แก้ ผม ร่วง วัต สัน กางเกง สี รุ้ง กางเกง ยีน ส์ 8 ส่วน ผู้หญิง รองเท้า reebok ผู้หญิง เสื้อผ้า ลินิน ขายส่ง ครีม corthe วิ ต อะ เดย์ ราคา วิตามิน ซี ลด รอย สิว ชุด เด รส ig นา ตา คาเฟ่ ครีม ซอง สิว ผด รองเท้า รัด ส้น new balance ultra boost ราคา converse สี ดำ กางเกง ลี กันแดด dermaction เสื้อ สี ดํา สวย ๆ เก ร ย์ ฮา ว ด์ คาเฟ่ mc รองเท้า ขายส่ง รองเท้า แฟชั่น สํา เพ็ง เครื่อง สํา อา ง ค์ แบรนด์ เซ รั่ ม เกาหลี ใน เซ เว่ น วิตามิน บำรุง ผม ร่วง แบบ เสื้อ ไหม เสื้อผ้า สาว อวบ อ้วน กางเกง โบ ฮี เมีย น คาเฟ่ แถว ทองหล่อ รองเท้า ผ้าใบ ขาว ล้วน ครีม รี เทิ ร์ น พัน ทิป กางเกง ผ้า ลินิน ขา กระบอก รองเท้า แตะ โปโล เสื้อ carhartt วิตามิน รวม กิ ฟ ฟา รี น รองเท้า เบา จิ ราคา ครีม หน้า สด labelyoung vitamin milk whitening cream madecera cream พัน ทิป ครีม ฟื้นฟู ผิว หน้า ครีม ทา ผิว สำหรับ คน ท้อง วิตามิน boots ส กิน แคร์ เกาหลี หน้า ใส เสื้อผ้า เกาหลี ขายส่ง b story cafe รามอินทรา ครีม ทา ถุง ใต้ ตา เสื้อผ้า มือ สอง pantip คอนเวิร์ส วัน ดาว รองเท้า แตะ ส กอ ล ล์ ชุด เด รส ราคา ถูก 150 ชุด ทำงาน กางเกง adidas stan smith แท้ รองเท้า เด็กหญิง เสื้อ ใส่ ทํา งาน ผู้หญิง ครีม ทา ฝ้า ตัว ไหน ดี เสื้อ ลินิน again khunchan วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ กิน ตอน ไหน กางเกง ผ้า ยืด คน อ้วน รองเท้า หู คีบ รองเท้า outdoor ชุด ทํา งาน ผู้หญิง แบบ กางเกง ร้าน เสื้อผ้า ยู เนี่ ย น เสื้อ zara ผู้หญิง ครีม ทา ตัว หอม โฟม ล้าง หน้า หน้า ขาว ด ริ ป วิตามิน pantip วิตามิน ซี เซ เว่ น กิน แล้ว ขาว ขา หนีบ ดํา ครีม yonex รองเท้า ชุด เด รส ผ้า ลินิน ใส่ ชุด สี แดง ควร ใส่ รองเท้า สี อะไร ig เสื้อผ้า สำหรับ คน ตัว เล็ก ครีม โจ ลี น่า พลัส ราคา รองเท้า ใส่ ทำงาน ออฟฟิศ รองเท้า fila ดี ไหม กางเกง ขา สั้น เด็ก ผู้หญิง ครีม ทา ผิว ออก งาน pantip zinc รักษา สิว เซ เว่ น ครีม กล อ ส ซี่ ครีม ว่า น หางจระเข้ 100 วิตามิน บำรุง ร่างกาย อ่อนเพลีย รองเท้า ผ้าใบ เซฟตี้ กล่อง ใส่ รองเท้า 5 บาท เสื้อ ปัก ลาย คาเฟ่ แถว ทองหล่อ โลชั่น ทา ผิว คน ท้อง ครีม ลด รอย แตก ลาย หลัง คลอด กางเกง เอว จีบ รองเท้า คั ท ชู ส้น สูง fila เสื้อ แบบ แขน เสื้อ สวย ๆ กางเกง ดอก เด ซี่ ครีม ทา มือ วัต สัน วิ ต อะ เดย์ ราคา ชุด เด็ก ขายส่ง ชุด เด รส ยาว กางเกง ร้าน ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ ครีม e wan pantip รองเท้า ผ้าใบ ฮิต 2018 ผู้หญิง เสื้อ ยืด cc คาเฟ่ ใน เมือง ขอบ รองเท้า เหลือง adidas เสื้อ ลูกไม้ ผู้ใหญ่ แพ ล ต ติ นั่ ม รองเท้า แตะ ไซส์ ใหญ่ รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2020 ล่าสุด กางเกง ใน มือ 2 ครีม แก้ รอย แตก ลาย พอ น ด์ ส ไวท์ บิวตี้ ส กิน เพ อ ร์ เฟ ค ติ้ง รองเท้า ส ตั๊ ด adidas 2018 ราคา vit c ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ ย่าน บางนา บัว หิมะ ทา แผล vitamin b complex แบบ ฉีด ครีม ซุปเปอร์ ไวท์ b complex คือ เสื้อ zara แท้ พร้อม ส่ง ชั้น เก็บ รองเท้า ชุด เสื้อผ้า รองเท้า ไน กี้ ลด ราคา rcc ครีม รองเท้า ลำลอง nike รองเท้า ส ตั๊ ด ของ เด็ก ราคา nike zoom new balance ผู้หญิง รองเท้า lacoste ผู้ชาย 2019 กางเกง ทรง ลุง สี ครีม pan รองเท้า ฟุตบอล ครีม กันแดด ทา หน้าที่ ดี ที่สุด 2019 pantip supergoop กันแดด heavy รองเท้า cintage cafe รองเท้า คั ท ชู ส้น สูง กางเกง เด็ก ผู้หญิง nike สีชมพู เสื้อผ้า มัน เสื้อผ้า เด็ก เล็ก เสื้อผ้า งาน ป้าย ยก กระสอบ vit c ยี่ห้อ ไหน ดี ร้าน กาแฟ บ้าน ๆ ครีม พอ น ด์ ส แบบ ซอง ออก ใหม่ รองเท้า ฮิต 2020 ชุด เด รส เรียบ หรู ดู แพง ตัวแทน จํา หน่าย เครื่อง สํา อา ง ครีม พอ น สี แดง ครีม โอ เล ย์ สี แดง กลางวัน กางเกง bape รองเท้า แตะ cc oo ผู้ชาย รองเท้า เต้น แอโรบิค ครีม กันแดด แอ ม เว ย์ เหน็บชา วิตามิน รองเท้า แตะ givenchy กางเกง under armour ออกแบบ เสื้อผ้า ปาเต๊ะ รองเท้า lourson เสื้อ cc oo ผู้หญิง ของ แท้ ราคา ชุด ว่า ย น้ํา แบบ กางเกง ขา สั้น รองเท้า ฟ ลิ ป ฟ ล อป กางเกง ดอก เด ซี่ เสื้อกล้าม ผู้หญิง แบรนด์ ราคา adidas เซ รั่ ม เกาหลี ใน เซ เว่ น รองเท้า แตะ ส้น ตึก แบรนด์ เสื้อ ยืด ครีม camellia เสื้อผ้า มิ นิ มอ ล ส กิน แคร์ คน ท้อง 2020 รองเท้า ตะกร้อ ชุด เด็ก เล็ก ครีม ลด รอย แผลเป็น รถ ล้ม ชุด กระโปรง ฮาวาย รองเท้า shimano กันแดด ใน วัต สัน รองเท้า red wing มือ สอง คาเฟ่ สวย กางเกง เป้า ยาน ครีม รังนก k2 ดี ไหม ครีม ทา ใต้ ตา ahc รองเท้า ลำลอง ชาย รองเท้า สูง merrell รองเท้า กางเกง ยีน ส์ ทรง บ อย คน อ้วน คาเฟ่ แถว ทองหล่อ cc oo รองเท้า แตะ ครีม เพิ่ม ขนาด ทรวงอก pantip เสื้อผ้า เกาหลี ชาย fila เสื้อ เสื้อ g2000 รองเท้า ลำลอง nike รองเท้า vans ราคา ถูก ครีม bioaqua รองพื้น ซอง ใน เซ เว่ น ครีม มา ซ่า รองเท้า ส้น เตารีด แบรนด์ รองเท้า แตะ รัด ส้น ผู้ชาย shein เสื้อผ้า กางเกง ส กิน นี่ สี ดํา ไน กี้ หุ้ม ข้อ ครีม ใช้ แล้ว ขาว จริง วิตามิน ซี เพรส แอนด์ เช ค รส เลมอน เทรน ด์ แฟชั่น เสื้อผ้า 2019 รองเท้า แตะ monobo รองเท้า หญ้า เทียม lyn รองเท้า zinc วิตามิน ครีม ลูก พีช กันแดด innisfree ตัว ไหน ดี เสื้อ police เสื้อผ้า แนว วิน เท จ หญิง ราคา ถูก รองเท้า แวน แท้ ราคา คาเฟ่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว วิตามิน บํา รุ ง สมอง วัย เรียน pantip คาเฟ่ แถว ดอนเมือง รองเท้า แท คติ คอ ล กระโปรง ยาว แฟชั่น ครีม กันแดด ใน วัต สัน วิตามิน รวม เด็ก ซี วิ ต เล ม่อน รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น adidas มี นา คาเฟ่ กา ญ รองเท้า แตะ carnival ครีม บี เค เสื้อ ยืด champion ราคา ไซส์ กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง ครีม รก แกะ joliena plus เครื่อง สํา อา ง ถูก และ ดี เสื้อกล้าม ผู้หญิง แบรนด์ ราคา รองเท้า ฟุต ซอ ล เสื้อ ยืด เกาหลี ราคา ส่ง เสื้อ เชิ้ต มือ สอง ยก กระสอบ คาเฟ่ แถว ปทุม รองเท้า วิ่ง pan predator ครีม รังนก k2 ดี ไหม วิตามิน มี กี่ ชนิด ครีม กันแดด ซอง เซ เว่ น เสื้อผ้า สไตล์ วิน เท จ รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้ชาย 2019 เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ผิว แพ้ ง่าย cafe พระราม 3 nike zoom ราคา รองเท้า ส ตั๊ ด 2020 เสื้อ ซาฟารี ชาย ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 30 กางเกง ผ้า ยืด สี ดํา ใส่ ทํา งาน รองเท้า เทนนิส asics เครื่อง สํา อา ง ค์ แบรนด์ riverbreeze cafe กางเกง ยีน ส์ ลด ราคา ร้าน กาแฟ สไตล์ วิน เท จ รองเท้า เด็ก อนุบาล คาเฟ่ บาง แสน 2019 เสื้อ ยืด shopee ไซส์ ไน กี้ กางเกง ยีน ส์ ขา กระบอก ชาย รองเท้า ส ตั๊ ด adidas ลด ราคา เด รส เด็ก เสื้อผ้า บา ติก รองเท้า ผ้าใบ ชาย nike ฟิ สิ โอ เจ ล ai ครีม แก้ ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา ยี่ห้อ ไหน ดี กันแดด ส้ม ใส ไน ท์ ครีม ขมิ้น หอม ของ แท้ เสื้อ ม้ ง รองเท้า แตะ ยางพารา ครีม สิว ผด เสื้อผ้า ผู้ชาย แบรนด์ ครีม เว วิ กา เครื่อง สํา อา ง sivanna seenbangkok รองเท้า มือ สอง ของ แท้ ราคา ถูก วิตามิน ซี แบค มอ ครีม รก แกะ joliena plus เสื้อผ้า ลินิน แพ ล ต ติ นั่ ม npc ครีม รองเท้า แตะ tory burch ครีม หน้า ขาว ใส ใน เซ เว่ น รองเท้า สลิป ออ น ผู้ชาย ครีม ที่ ทา แล้ว ขาว ครีม รก แกะ ยี่ห้อ ไหน ดี 2562 รองเท้า แตะ ลา คอส ตัว ใหม่ cafe สุขุมวิท hoka มือ สอง รองเท้า แตะ ลา คอส ตัว ใหม่ นี เวี ย ลู มิ นั ส 630 แบบ ซอง การ ร้อย เชือก รองเท้า ครีม ม้า ปาท่องโก๋ คาเฟ่ เสื้อผ้า คุณ แม่ วัย 50 วิตามิน ดี 20000 iu กางเกง หลาย สี ส กิน เเ ค ร์ ลด สิว van old skool สี ขาว วิตามิน ลด สิว เซ เว่ น รองเท้า ig รองเท้า ส้น สูง aldo zara เสื้อผ้า รองเท้า คั ช ชู ผู้หญิง ใส่ สบาย ครีม pair รองเท้า แตะ สี ดำ ครีม พอ น สี แดง nike zoom fly 3 สีชมพู แบบ เสื้อ สตรี สวย ๆ เสื้อ ยืด chanel รองเท้า แตะ โปโล เสื้อ ผู้ชาย แบรนด์ เสื้อผ้า แฟชั่น ค ริ สมาส แบบ ชุด เด รส ปาเต๊ะ เสื้อ เกาหลี ผู้ชาย รองเท้า เจ ล ลี่ คาเฟ่ การ์ตูน nike classic cortez ผู้หญิง รองเท้า ลำลอง nike เสื้อผ้า กัน หนาว รองเท้า ส้น สูง สี ทอง ครีม กันแดด dermaction ซื้อ เสื้อผ้า ที่ไหน ดี รองเท้า ฟุต ซอ ล xsis ยา ย่า ส กิน แคร์ รองเท้า บูท เซฟตี้ fila สี ขาว ครีม ทา แผล ผ่าตัด ครีม เซ ตา ฟิ ล ช้ อป ปิ้ง เสื้อผ้า คาเฟ่ ใน เมือง
   ร้าน คาเฟ่ ลาดกระบัง| nike pegasus 35 ราคา| กางเกง ยีน ส์ ขา สาม ส่วน ผู้หญิง| ร้าน กาแฟ บางขุนนนท์| อาหาร วิตามิน บี 12| เสื้อ ยืด ยก กระสอบ| เสื้อ ยืด กางเกง ยีน ส์ รองเท้า ผ้าใบ| ครีม ลด รอย แตก ลาย คน ท้อง| กางเกง ยีน ส์ ทรง กระบอก ใหญ่| รองเท้า พ รี เด เตอร์| วิตามิน บี 12 แบบ ฉีด| ครีม กันแดด joliena plus ราคา| ครีม 7| กางเกง ขา จั๊ ม ผู้ชาย| รองเท้า แตะ gucci ผู้หญิง| รองเท้า วิ่ง หน้า เท้า กว้าง nike| cafe รามอินทรา| แบรนด์ เม็ด บํา รุ ง สมอง| ครีม เวช สํา อา ง| ร้าน moon cafe| รองเท้า เดิน ออก กํา ลังกา ย| ครีม sos| กางเกง ทำงาน ชาย| เสื้อ ใส่ กับ กางเกง เอว สูง ขา บาน| ร้าน คาเฟ่ แมว| รองเท้า สุขภาพ oofos| รองเท้า แตะ ลา คอส แท้| คาเฟ่ ณ คุณ| กางเกง ผ้า ไหม แท้| รองเท้า แตะ ฟิบ ฟ อบ| ครีม ลด รอย สิว ที่ หลัง| สะพาน นา คาเฟ่| คาเฟ่ ณ คุณ| เสื้อ ดำ ผู้หญิง| converse x off white ราคา| รองเท้า แตะ สาน| รองเท้า fitflop ผู้ชาย 2019 แท้| ครีม บํา รุ ง ผิว กาย ตอน กลางคืน| รองเท้า วิ่ง คน เท้า แบน| เสื้อ วัย กลาง คน| รองเท้า ส้น สูง 1 นิ้ว| กันแดด อี ฟ| ส ตั๊ ด nike hypervenom| ครีม บัว หิมะ เจ๊ เล้ง| รองเท้า คอม แบ ท ผู้หญิง| ร้าน คาเฟ่ ทองหล่อ| ส กิน แคร์ ตัว เดียว จบ| คาเฟ่ ชิ บะ| การ แต่งตัว เสื้อ ยืด กางเกง ยีน ส์ ชาย| วิตามิน อะไร บํา รุ ง สมอง| มะเฟือง คาเฟ่| กางเกง ทรง ลุง กระสอบ| ส กิน แคร์ ลด ริ้ว รอย ถูก และ ดี| night cream แนะ นํา| วี คาเฟ่| คาเฟ่ แนว ธรรมชาติ| แตะ ช้าง ดาว| ครีม คี ล| กางเกง 4 สี| กิน วิตามิน ซี กับ คอ ล ลา เจน| กางเกง แนว วิน เท จ| ราคา รองเท้า เบา จิ| เสื้อ bape ราคา| ครีม รองพื้น เอ ส เต้|